Czasem trzeba odpuścić

Leave a comment
#tak_sobie_myślę

Tak bard­zo chci­ałam napisać dziś coś mądrego, takiego, że kap­cie spada­ją, kiedy się czy­ta. Bard­zo wierzyłam, że to się uda, mimo ostat­niego zmęczenia, kiep­skiego snu i braku cza­su. Pomi­mo tysią­ca min­ut, gdy zas­tanaw­iam się, kiedy pow­stanie post i czy to ma sens. Mimo słoń­ca i deszczu, rano lub wiec­zorem. Dziś Was przepraszam i mówię: nie dałam rady.

Read More

Porażka – jak sobie z nią poradzić?

comment 1
rozwój osobisty
jak radzić sobie z porażką

Moja mama zawsze pow­tarza Nien­aw­idzę planowa­nia. A ja, jej jedy­na córka, jak na złość mogłabym siedzieć z note­sem i zapisy­wać. Listy do zro­bi­enia, mapy myśli, anal­izy SWOT, hasła motywa­cyjne. Lubię, po pros­tu lubię to robić. Plany jed­nak w pro­ce­sie real­iza­cji potrafią spłatać nam figla i wtedy trafia w nas słowo porażka. Auć. Co wtedy?
Kiedy niejed­na z nas usłyszy to w swo­jej głowie sta­je niepewnie i przewraca ocza­mi. Pojaw­ia­ją się iskierki stra­chu, który potrafi spędz­ić sen z powiek. Dłonie się pocą, a nogi plączą. Porażka. Brrrr. Jak sobie z nią poradz­ić? Czy moż­na zamienić ją na klucz do sukce­su?

Read More

Kobieto, zrób to dla siebie. Proszę

Leave a comment
#tak_sobie_myślę

Od jakiegoś cza­su bacznie obser­wu­ję jak kobi­ety się porównu­ją. Świat, kolorowe mag­a­zyny i lis­ta kom­plek­sów wyp­isana w note­sie ide­al­nej dziew­czyny napędza­ją uderza­jące nosem o chod­nik poczu­cie włas­nej wartoś­ci.

Ja już pisałam o dwóch najwięk­szy­ch grzechach kobi­et, ale tem­at wraca jak bumerang. Chy­ba nie tylko ja mam takie wraże­nie, bo wpadam dziś do tek­stu­al­nej, a ona trafia w samo sed­no. Więc sko­ro dwie ten tem­at mie­limy to pewnie gdzieś jest nas jeszcze więcej?

Read More

Jak znaleźć cel?

komentarzy 13
rozwój osobisty
znaleźć cel

Nie będzie tajem­nicą jeśli powiem Wam, że nie wiem co chcę robić w życiu zawodowo. Ba! Nawet stwierdzę, że głu­pio mi się do tego przyz­nawać. Nie musisz mnie pocieszać. Po pros­tu powiedz, czy Ty już wiesz co chcesz robić w życiu?

Oczy­wiś­cie wiem jakie tem­aty mnie intere­su­ją bardziej, a jakie mniej. Mój prob­lem pole­ga na tym, że nie potrafię znaleźć wypad­kowej wszys­t­kich moich zawodowych przy­jem­noś­ci. Read More

Kreatywnie z mind mapping. Poznaj genialną metodę!

komentarzy 9
produktywność

Kiedy siadam przed klaw­iaturą małe­go czarne­go lap­topa z kubkiem herbaty i nie mogę wymyślić nic, o czym chci­ałabym poczy­tać albo opowiedzieć, dopada mnie niepewność. Czu­ję że tracę grunt pod nogami, bo prze­cież jest tyle spraw i tem­atów do przeży­cia. Rwę z głowy włosy w kolorze tor­tu czeko­lad­owe­go, a nad­mi­ar myśli z niedo­borem gonią się na czas.

Z dedykacją dla takich chwil poz­nałam nieza­wod­ną metodę. Jest banal­nie prosta i szy­bka, a przy tym daje ogrom­ną swo­bodę. Read More

Jak znaleźć szczęście? To Ci pomoże

komentarzy 9
inspiracje / rozwój osobisty

Uśmiech, bliskość i parę fotografii z niepo­rad­nym fil­trem. Radość. Kolorowe słońce nabaz­grane na kartce w kratkę i odbi­ja­ją­cy się echem w ser­cu miękki głos. Szczęś­cie. Jak je znaleźć i czy w ogóle moż­na?

Myślisz, że gdzieś uciekło?  Też tak uważałam. Miałam wraże­nie, że umarło gdzieś we mnie i już, nie wiem jak je odszukać. Miarowo wbi­jałam wzrok w brą­zowe sło­je stołu i czekałam. Czekałam dzień za dniem, aż wró­ci, aż poczu­ję ten zapach świeże­go wia­tru, pod­much życia. Wró­cił wtedy, gdy sądz­iłam, że mi się wydawało, że ist­nieje.

Read More

Jak nie zwariować  i po prostu zacząć żyć? 

komentarze 3
rozwój osobisty

Budzik ner­wowo pod­skaku­je na sto­liku jak­by chci­ał mnie stuknąć w głowę i wyciągnąć za brzeg koszuli z łóżka. Pod­noszę się i szu­ra­jąc kap­ci­ami zaczy­nam dzień. Kole­jny i taki sam.

Pamię­tam jak wstawałam o piątej rano do pra­cy, a wracałam kiedy było już ciem­no. Siadałam na kanapie w salonie z kubkiem czegoś ciepłe­go i planowałam zada­nia na kole­jny – tak samo szy­bki. Wskazówki zegara tykały tak głośno w moich uszach, Read More