Jak znaleźć cel?

komentarzy 12
rozwój osobisty
znaleźć cel

Nie będzie tajem­nicą jeśli powiem Wam, że nie wiem co chcę robić w życiu zawodowo. Ba! Nawet stwierdzę, że głu­pio mi się do tego przyz­nawać. Nie musisz mnie pocieszać. Po pros­tu powiedz, czy Ty już wiesz co chcesz robić w życiu?

Oczy­wiś­cie wiem jakie tem­aty mnie intere­su­ją bardziej, a jakie mniej. Mój prob­lem pole­ga na tym, że nie potrafię znaleźć wypad­kowej wszys­t­kich moich zawodowych przy­jem­noś­ci. Read More

Kreatywnie z mind mapping. Poznaj genialną metodę!

komentarzy 6
produktywność

Kiedy siadam przed klaw­iaturą małe­go czarne­go lap­topa z kubkiem herbaty i nie mogę wymyślić nic, o czym chci­ałabym poczy­tać albo opowiedzieć, dopada mnie niepewność. Czu­ję że tracę grunt pod nogami, bo prze­cież jest tyle spraw i tem­atów do przeży­cia. Rwę z głowy włosy w kolorze tor­tu czeko­lad­owe­go, a nad­mi­ar myśli z niedo­borem gonią się na czas.

Z dedykacją dla takich chwil poz­nałam nieza­wod­ną metodę. Jest banal­nie prosta i szy­bka, a przy tym daje ogrom­ną swo­bodę. Read More

Jak znaleźć szczęście? To Ci pomoże

komentarzy 9
inspiracje / rozwój osobisty

Uśmiech, bliskość i parę fotografii z niepo­rad­nym fil­trem. Radość. Kolorowe słońce nabaz­grane na kartce w kratkę i odbi­ja­ją­cy się echem w ser­cu miękki głos. Szczęś­cie. Jak je znaleźć i czy w ogóle moż­na?

Myślisz, że gdzieś uciekło?  Też tak uważałam. Miałam wraże­nie, że umarło gdzieś we mnie i już, nie wiem jak je odszukać. Miarowo wbi­jałam wzrok w brą­zowe sło­je stołu i czekałam. Czekałam dzień za dniem, aż wró­ci, aż poczu­ję ten zapach świeże­go wia­tru, pod­much życia. Wró­cił wtedy, gdy sądz­iłam, że mi się wydawało, że ist­nieje.

Read More

Jak nie zwariować  i po prostu zacząć żyć? 

komentarze 3
psychologia / rozwój osobisty

Budzik ner­wowo pod­skaku­je na sto­liku jak­by chci­ał mnie stuknąć w głowę i wyciągnąć za brzeg koszuli z łóżka. Pod­noszę się i szu­ra­jąc kap­ci­ami zaczy­nam dzień. Kole­jny i taki sam.

Pamię­tam jak wstawałam o piątej rano do pra­cy, a wracałam kiedy było już ciem­no. Siadałam na kanapie w salonie z kubkiem czegoś ciepłe­go i planowałam zada­nia na kole­jny – tak samo szy­bki. Wskazówki zegara tykały tak głośno w moich uszach, Read More

Taka chciałabym być

komentarze 2
psychologia

Wiesz, w tym roku chci­ałabym być dla siebie dobra. Nie taka super hiper wypa­siona – po pros­tu dobra. Dobroć – jakie to ład­ne słowo. Takie kochane pełne kolorowych iskierek, z otwartymi ramion­ami i mostem zaw­ies­zonym wyżej niż niebo.

Tak, chcę być dla siebie po pros­tu dobra. Wyma­gać od siebie na miarę swoich sił. Ile razy nawrzu­całam sobie za dużo? Jak częs­to czułam, że nie dałam rady? W tym roku tak nie chcę. Read More

Po co nam Nowy Rok?

Leave a comment
rozwój osobisty

Nowy rok. Nowy początek, nowe zaczy­na nie. Snu­je­my masę marzeń jaki ma być. Dobry, szczęśli­wy, bogaty. Kupu­je­my nieza­kreślone kalen­darze pach­nące jeszcze lasem, wpisu­je­my datę urodz­in wujka Bronka, listę zakupów na ekspre­sowe czeko­lad­owe cias­to pełne słod­kich okruszków i nowe zami­ary jacy chce­my być.

Od ter­az lep­iej. Cza­sem sobie myślę, po co my tak czekamy?

Read More

10 postanowień na nowy rok i lepsze życie

komentarze 2
rozwój osobisty

Co roku zas­tanaw­iamy się nad noworocznymi postanowieni­ami. Kośla­wo kreślimy je na papierze kalen­darza na nowy rok. Kartki pach­ną świeżym drukiem, sze­leszczą i szty­wną ugi­na­ją się pod opuszkami pal­ców. Co roku przed 1 sty­cz­nia myślimy jak zmienić swo­je życie. A może siebie?

Nigdy nie wychodz­iły mi takie postanowienia. Wpadałam na tysiąc pomysłów, ale do koń­ca sty­cz­nia niewiele z nich zostawało. Co więc mogę mówić na tem­at postanowień, których nie umiem real­i­zować? Read More